Ubezpieczenie NNW

Specjalista ds. Sprzedaży

Katarzyna Kowalczyk

+48 81 751 46 55

+48 509 992 540

Zarządzający, Manager Sprzedaży

Arek Garbal

+48 81 751 46 55

+48 512 222 401

Ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) – rodzaj ubezpieczenia osobowego, w którym ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka, a powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenia NNW mogą występować jako samodzielne ubezpieczenia (np. ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej czy NNW sportowców) lub stanowią część szerszego w swym zakresie ubezpieczenia tzn. są składową ubezpieczeniowych pakietów - szkolnych, mieszkaniowych, turystycznych, czy też najczęściej występujących w obrocie komunikacyjnych.

Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW), w których doznano trwałego uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego. W razie zaistnienia zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, wypłacane jest ubezpieczonemu świadczenie stanowiące iloczyn procentowego uszczerbku na zdrowiu orzeczonego przez lekarza orzecznika lub określone w tabelach procentowego uszczerbku na zdrowiu zapisanych w OWU i sumy ubezpieczenia, a w przypadku śmierci ubezpieczonego wypłacane jest najczęściej 100% sumy ubezpieczenia uprawnionym z umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW obejmuje najczęściej swym zakresem cały Świat lub Europę lub Polskę.