OC w życiu prywatnym

Asystent ds. Sprzedaży

Amadeusz Jęczeń

+48 81 751 46 55

+48 603 155 390

Asystent ds. Sprzedaży

Michał Kohut

+48 81 751 46 55

+48 577 609 601

Ubezpieczeniu domu i mieszkania towarzyszy często ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Jest to w naszym przekonaniu najważniejsze ryzyko ubezpieczeniowe i absolutnie każdy powinien mieć ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Będąc ubezpieczonymi w zakresie OC zyskujemy ochronę ubezpieczeniową wobec osób trzecich, na wypadek takich zdarzeń jak, np. spowodowania szkód na skutek zalania mieszkania sąsiadów, szkód spowodowanych przez nasze dzieci, należące do nas zwierzęta, szkód spowodowanych w wypadkach rowerowych i wiele innych zdarzeń występujących w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonaniem czynności życia prywatnego. Ubezpieczenie to można dopasować do własnego stylu życia. Zadbać można również o członków rodziny osoby ubezpieczonej, osoby wspólnie zamieszkującej i prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, a także osoby pomagające ubezpieczonemu w czynnościach życia prywatnego. Ubezpieczonymi mogą zostać osoby zarówno z polskim obywatelstwem, jak i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Polski lub na zamieszkanie na pobyt czasowy.

Ubezpieczenie może być zawarte także w zakresie rozszerzonym o następujące ryzyka:

  • szkody związane z posiadaniem i używaniem przez ubezpieczonego broni palnej i pneumatycznej

  • szkody wyrządzone przez pomoc domową

  • szkody rzeczowe wyrządzone wskutek jazdy rowerem drogami publicznymi

  • szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lokalu lub budynku mieszkalnego

  • szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem koni lub zaprzęgu konnego

  • szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa

  • szkody powstałe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej