Ubezpieczenia finansowe

Specjalista ds. Sprzedaży

Katarzyna Kowalczyk

+48 81 751 46 55

+48 509 992 540

Zarządzający, Manager Sprzedaży

Arek Garbal

+48 81 751 46 55

+48 512 222 401

Ubezpieczenia finansowe od innych typów ubezpieczeń odróżnia przede wszystkim źródło ryzyka tkwiące w procesach ekonomicznych i siłach rynku, którym podlega każdy podmiot gospodarczy. Ochroną ubezpieczeniową obejmowane są procesy związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw.

Ubezpiecznie kredytu

Przedmiotem ubezpieczenia kredytu kupieckiego w obrocie krajowym są przysługujące wierzycielowi bezsporne należności z tytułu sprzedanych w okresie ubezpieczenia towarów lub usług, które powstały zgodnie z wystawionymi przez dostawcę fakturami.

Ubezpieczenie eksportowe

Obok ubezpieczeń kredytów w obrocie krajowym funkcjonują ubezpieczenia kredytów w obrocie międzynarodowym tzw. ubezpieczenia eksportowe. Źródło ryzyka, które przyjmuje zakład ubezpieczeniowy, tkwi w procesach ekonomicznych lub politycznych, rzadziej losowych, dlatego ryzyko to nie daje się mierzyć metodami statystycznymi. Celem ubezpieczenia kredytu eksportowego jest udzielanie krajowym podmiotom gospodarczym ochrony na wypadek strat poniesionych w trakcie realizacji kontraktu, mogących powstać zarówno przed, jak i po wysyłce towarów lub realizacji usług poza granicami kraju.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa to doskonały instrument dla wszystkich firm, które do prowadzenia działalności wykorzystują kredyty bankowe, regularnie uczestniczą w przetargach, wykonują kontrakty na rzecz innych kontrahentów. Gwarancja to narzędzie, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków finansowych np. na zabezpieczenie kredytu bankowego czy też na wpłatę wadium przetargowego. Zamiast zabezpieczeń wystarczy, że przedstawimy gwarancję ubezpieczeniową. Dzięki temu nasz kontrahent ma pewność, że nasza firma jest bezpieczna, a my nie musimy zamrażać własnej gotówki.

Istota gwarancji sprowadza się do tego, że zakład ubezpieczeń, w zamian za pobranie określonej składki, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją. Podmioty ubiegające się o otrzymanie gwarancji ubezpieczeniowych muszą wykazać się dobrą kondycją finansową a w przypadku wysokich sum gwarancyjnych zobowiązane są również do złożenia poręczeń majątkowych. Najbardziej dogodną i najszybszą formą otrzymywania gwarancji jest zawarcie z zakładem ubezpieczeń rocznej umowy o limit w ramach, której wystawiany jest określony rodzaj gwarancji. Takie rozwiązanie znacznie skraca okres oczekiwania na gwarancję oraz eliminuje konieczność składania aktualnych dokumentów finansowych i rejestrowych przy każdorazowym wnioskowaniu o gwarancję ubezpieczeniową.

Wybrane rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

  • gwarancja zapłaty wadium
  • gwarancja należytego wykonania kontraktu
  • gwarancja usunięcia wad i usterek
  • gwarancja zwrotu zaliczki gwarancje celne gwarancje handlowe