Dla organizatorów imprez

Specjalista ds. Sprzedaży

Katarzyna Kowalczyk

+48 81 751 46 55

+48 509 992 540

Zarządzający, Manager Sprzedaży

Arek Garbal

+48 81 751 46 55

+48 512 222 401

Imprezy masowe

Impreza masowa jest to odpłatna impreza artystyczno - rozrywkowa lub sportowa, która ma miejsce na stadionie lub w innym miejscu poza budynkiem i liczy ponad 1000 osób. Jeśli odbywa się w hali impreza jest definiowana jako masowa, kiedy liczba uczestników wynosi ponad 300.

Organizator imprezy masowej ma obowiązek zawarcia polisy OC. Polisa taka zabezpiecza organizatora przed obowiązkiem pokrycia kosztów szkód poniesionych przez uczestników imprezy, odpowiadając w tym za szkody obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia, a także szkody na osobie.

Imprezy niemasowe

Jeśli imprezy nie można uznać za masową, a organizator nie ma obowiązku ubezpieczenia, jednak to organizator odpowiada za to, co się podczas niej może wydarzyć. Warto zatem zawrzeć dobrowolne ubezpieczenie OC na zasadach ogólnych, ponieważ konsekwencje braku takiego ubezpieczenia, w przypadku poniesienia szkody przez jakiegoś uczestnika, są bardzo poważne. Jeśli nie mamy ubezpieczenia OC, a będzie stwierdzona odpowiedzialność cywilna organizatora, to będzie on musiał zaspokoić roszczenia pokrzywdzonych z własnych środków.

Za uczestnika w tego typu ubezpieczeniu rozumie się osobę fizyczną znajdującą się w czasie trwania imprezy na terenie, na którym jest ona przeprowadzana, w charakterze widza, wykonawcy, zawodnika, sędziego, obsługi techniczno-administracyjnej. Ubezpieczeniem objęte są roszczenia tych osób wobec organizatora imprezy. Ważne, aby sobie uświadomić, że wcale nie musi tu chodzić od razu o poważne wypadki z dużymi konsekwencjami.