Dla zarządów

Specjalista ds. Sprzedaży

Katarzyna Kowalczyk

+48 81 751 46 55

+48 509 992 540

Zarządzający, Manager Sprzedaży

Arek Garbal

+48 81 751 46 55

+48 512 222 401

Ubezpieczenie skierowane jest do członków zarządu, rad nadzorczych, prokurentów spółek kapitałowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielni, spółek akcyjnych, agencji lub organizacji państwowych.

Zarządzanie spółką pociąga za sobą dużą odpowiedzialność, a błędne decyzje mogą mieć bardzo dotkliwe konsekwencje finansowe dla osób wchodzących w skład organów spółek. Członkowie tych organów zarówno na świecie, jak i w Polsce ponoszą osobistą odpowiedzialność całym swoim prywatnym majątkiem za szkody wyrządzone spółce, akcjonariuszom oraz osobom trzecim, spowodowane uchybieniami przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionych funkcji. Bez znaczenia dla wysokości odszkodowania pozostaje fakt pełnienia funkcji w zarządzie spółki na podstawie umowy o pracę, bowiem mechanizm ograniczenia tej odpowiedzialności w stosunku do pracowników, nie stosuje się już do członków organów spółek.

To ubezpieczenie potrzebne jest Członkom zarządu, rady nadzorczej bądź prokurentom, jeśli chcą oni chronić swój prywatny majątek przed utratą w przypadku wniesienia przeciw nim roszczenia w związku z wyrządzoną szkodą majątkową w firmie.