Dla szpitala i przychodni

Specjalista ds. Sprzedaży

Katarzyna Kowalczyk

+48 81 751 46 55

+48 509 992 540

Zarządzający, Manager Sprzedaży

Arek Garbal

+48 81 751 46 55

+48 512 222 401

OC podmiotu świadczącego działalność leczniczą

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej wprowadziła obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą, do których należą:

  • przedsiębiorcy we wszystkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej;

  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

  • jednostki budżetowe;

  • instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauki medycznej;

  • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia prowadzone przez nie działalności leczniczej;

  • praktyki zawodowe wykonywane przez lekarzy i lekarzy dentystów;

  • praktyki zawodowe wykonywane przez pielęgniarki i położne.

Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmują szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania świadczeń zdrowotnych.