OC działalności gosp.

Specjalista ds. Sprzedaży

Katarzyna Kowalczyk

+48 81 751 46 55

+48 509 992 540

Zarządzający, Manager Sprzedaży

Arek Garbal

+48 81 751 46 55

+48 512 222 401

Tak, jak OC w życiu prywatnym uważamy za najważniejsze ryzyko ubezpieczeniowe dla osoby fizycznej, tak ubezpieczenie OC działalności gospodarczej pozostaje najważniejszym obszarem ochrony ubezpieczeniowej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą czy jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej czy też osoby prawnej, czyli każdej mikro, małej, średniej i dużej firmy.

Podstawową korzyścią wynikającą z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia wykorzystywanego w tej działalności jest ochrona majątku ubezpieczonego podmiotu przed konsekwencjami wyrządzenia szkody osobie trzeciej oraz przed zobowiązaniami wynikającymi z konieczności naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej, które mogą znacznie obciążyć majątek ubezpieczonego.

Przez wypadek ubezpieczeniowy należy tu rozumieć: śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia/rzeczy, a w szczególnych wypadkach czyste straty finansowe. Pracodawca odpowiada za szkody wyrządzone przez swoich pracowników, dlatego w takich wypadkach roszczenie zostanie skierowane do pracodawcy. Po naprawieniu szkody pracodawca może zwrócić się do pracownika z roszczeniem regresowym, ale odpowiedzialność pracownika jest ograniczona do wysokości trzech pensji.

Jak już wspomniano, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej, a mianowicie:

  • za szkody rzeczowe uważa się szkody wyrządzone na mieniu, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy

  • szkody na osobie dotyczą spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.