Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Specjalista ds. Sprzedaży

Katarzyna Kowalczyk

+48 81 751 46 55

+48 509 992 540

Zarządzający, Manager Sprzedaży

Arek Garbal

+48 81 751 46 55

+48 512 222 401

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych jest produktem all risk czyli od wszelkich ryzyk. Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody materialne z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w warunkach ubezpieczenia powstałe z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od Ubezpieczającego, a polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu maszyn i sprzętu, co powoduje konieczność ich wymiany lub naprawy.

Zakres odpowiedzialności w przypadku szkód spowodowanych m. in. przez:

  • błędy w obsłudze maszyn powodujące np. kolizje z innymi maszynami na placu budowy, wpadnięcie do wykopu oraz przewrócenie się maszyny,

  • powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru, bezpośrednie uderzenie pioruna, grad, obsunięcie się ziemi oraz lawina,

  • kradzież z włamaniem, rabunek,

  • zniszczenia przez osoby trzecie,

  • ogień, eksplozja, upadek statku powietrznego, zalanie wodą lub innymi płynami z instalacji znajdujących się w miejscu ubezpieczenia.